Consolidarea sistemului statistic naţional

Statut: Activ
Durată: 2007 – 2019
Buget: 1.848.982 USD
Acoperire: Națională (statistica oficială și administrativă)
Beneficiari: Producători și utilizatori de date statistice
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Biroul Naţional de Statistică, Cancelaria de Stat, instituţiile academice, societatea civilă, mass-media
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

Datorită intervenției proiectului, autoritățile publice și societatea civilă au date statistice dezagregate mai complete și mai fiabile pentru a fi utilizate pentru planificare și elaborare a politicilor, pentru o mai bună cunoaștere a grupurilor de populație vizate, pentru a asigura o dezvoltare umană și socio-economică durabilă și echitabilă.

Obiective:

 • Armonizarea statisticii naționale la cerințele și standardele statistice ale Uniunii Europene și cele internaționale și suport în elaborarea sau îmbunătățirea metodologiilor statistice necesare pentru măsurarea țintelor de dezvoltare durabilă;
 • Consolidarea capacităților Biroului Național de Statistică (BNS) și ministerelor de resort pentru producerea datelor calitative dezagregate (în funcție de sex, vârstă, teritoriu geografic și alte dimensiuni);
 • Facilitarea unei mai bune cooperări privind mecanismele de control al calității datelor între BNS și alți producători de date (administrațiile publice centrale și locale responsabile de date statistice oficiale și administrative);
 • Îmbunătățirea disponibilității datelor prin optimizarea practicilor şi instrumentelor de diseminare a datelor, care să răspundă nevoilor utilizatorilor de date și să fie prezentate într-un format ușor de utilizat;
 • Implementarea mecanismelor instituționale de formare și dezvoltare a abilităților și cunoștințelor pentru producătorii și utilizatorii de date (funcționari publici, organizații ale societății civile, mass-media, mediul academic);
 • Îmbunătăţirea utilizării corespunzătoare a datelor statistice disponibile pentru procesul participativ de elaborare, analiză şi monitorizare a politicilor.

Rezultate scontate:

 • Producere îmbunătățită de date statistice dezagregate multi-dimensional de Biroul Național de Statistică și ceilalți producători de statistici/administrative oficiale;
 • Diseminare îmbunătățită și diversificată a datelor statistice în conformitate cu necesitățile utilizatorilor de date;
 • Capacități și abilități statistice mai bune ale actorilor naționali relevanți (funcționari publici la nivel central și local, reprezentanți ai OSC, mass-media, mediul academic) pentru utilizarea eficientă a datelor statistice în formularea, implementarea și monitorizarea bazată pe dovezi a politicilor sectoriale și naționale.

Realizări:

 • Biroul Național de Statistică echipat cu (i) recomandări pentru îmbunătățirea structurii organizatorice și de personal cu scopul optimizării funcționale a instituției în contextul reformei administrației publice, (ii) evaluarea posibilităților de îmbunătățire a capacităților statistice interne și de dezvoltare a competențelor și abilităților utilizatorilor de date și soluții optime pentru a remedia această lacună; (Iii) planul de management privind asigurarea calității datelor, (iv) conceptul privind implementarea treptată a tehnologiilor GIS în statisticile naționale, (v) Strategia națională de dezvoltare a sistemului statistic (2016-2020) și planul său operațional;
 • Infrastructura statistică (metodologii și chestionare statistice, fluxuri informaționale) evaluate, revizuite și armonizate cu standardele internaționale și ale UE, bunele practici și necesitățile naționale, pentru a permite o monitorizare adecvată a obiectivelor, strategiilor și programelor sectoriale sau naționale, cât și a angajamentelor internaționale, inclusiv Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (20 domenii abordate: demografie, TIC, cercetare și dezvoltare, timpul de muncă, costul și structura salariilor, disparitatea salarială de gen, locurile de muncă vacante, statistica persoanelor cu dizabilități, statisticile business pe termen scurt, accidente de muncă, migrația forței de muncă, educație, protecție socială, justiție și criminalitate, apă și emisiile în aer, aprovizionarea cu apă, canalizare și salubritate, statistici de gen și teritoriale, deprivarea ariilor mici, agenda de dezvoltare durabilă, Recensământul populației 2014, indicatorii ODD naționalizați etc.);
 • Standardele internaționale și cele mai bune practici ale UE aplicate treptat în statisticile naționale ca urmare a consolidării abilităților statisticienilor (clasificatorul național privind activitățile economice aliniat la cerințele UE pentru NACE Rev.2, elaborate scenarii de divizare a unităților statistice în conformitate cu Nomenclatorul UE - NUTS, familiarizare cu ESSPROS (Sistemul European de Protecție socială integrată Statistică), respectarea convențiilor OIM în domeniul muncii, Principiile și recomandările ONU pentru Recensământul populației și gospodăriilor, utilizarea metadatelor globale pentru revizuirea indicatorilor ODD naționalizați etc.);
 • Partenerii naționali sprijiniți în sporirea capacităților instituționale, în familiarizarea cu standardele UE / internaționale, preluarea celor mai bune practici în domeniul statisticii și schimb de experiență cu alte țări, cât și în promovarea rezultatelor statisticii naționale la nivel internațional (circa 50 statisticienii au participat la 40 de misiuni);
 • Capacitățile naționale de colectare a datelor pe subiecte puțin (sau deloc) explorate au fost dezvoltate și aplicate pentru desfășurarea cercetărilor statistice conforme cu standardele UE / internaționale, și mai multe date dezagregate au fost făcute publice pentru activități de cercetare-dezvoltare și elaborare de politici (aproximativ 8 domenii / cercetări abordate privind: excluziunea socială, utilizarea timpului, violența împotriva femeilor, costurile forței de muncă, munca copiilor, reconcilierea vieții personale și profesionale, antreprenoriat feminin (2 runde - 2009, 2018), migrația forței de muncă, munca de voluntariat, romi, etc.);
 • Abilitățile practice ale statisticienilor (din BNS și oficii teritoriale de statistică) și personalul de suport (operatori de interviu, controlori) dezvoltate pentru a aplica noi metodologii în efectuarea cercetărilor statistice în gospodării și întreprinderi și pentru un management mai bun al calității datelor, pentru utilizarea limbajului R;
 • Noi produse, instrumente și practici puse în aplicare pentru diseminarea statisticilor în formate prietenoase utilizatorilor de date, cu scopul de a stimula factorii de decizie și partenerii sociali să analizeze și să utilizeze în mod activ statistici dezagregate (20 publicații statistice tematice, pagina web a BNS și Banca de date statistice, metadate și ghiduri pentru utilizatori, GenderPulse.md, materiale de comunicare, 15 rapoarte analitice, 29 note analitice bazate pe date, 43 de hărți cu date, 21 infografice, date privind ODM-urile, 1 platformă web interactivă, etc.);
 • Instrumente de monitorizare și evaluare (indicatori statistici și instrucțiuni metodologice) elaborate sau revizuite în suportul documentelor de politici naționale/sectoriale și urmărirea progresului înregistrat, inclusiv cu privire la ODD-uri (domeniile abordate: TIC, egalitatea de gen în 8 domenii, violența împotriva femeilor, antreprenoriatul feminin, descentralizare și grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilități, femei și bărbați în TIC etc.);
 • Dialogul între producătorii și utilizator de date menținut prin sondaje periodice privind nivelul de satisfacere a utilizatorilor cu produse statistice, care măsoară progresul în producerea și calitatea statisticilor naționale și ține Biroul Național de Statistică la curent despre necesitățile utilizatorilor care încă urmează a fi acoperite și solicitările adiționale de îmbunătățire a activității statistice (3 sondaje de opinie);
 • Cunoștințele statistice și abilitățile practice ale utilizatorilor de date îmbunătățite pentru a facilita aplicarea adecvată a datelor statistice dezagregate în justificarea bazată pe dovezi a politicilor, la monitorizare și evaluare, promovarea egalității de gen și a drepturilor omului, etc. (aproximativ 62 mese rotunde , seminare, training-uri, lansări, cu cel puțin 25 de participanți per eveniment, predominant femei, inclusiv personalul unităților de monitorizare a politicilor și a unităților de gen din ministerele de resort, asistenți sociali din APL-uri, ONG-uri, studenți jurnaliști, media, mediul academic).
Ani Buget Cheltuieli
PNUD UN Women Guvernul României UNICEF UNFPA ILO
UNECE
2007 23.199 USD             23.199 USD
2008 141.393 USD 44.978 USD           186.371 USD
2009 150.228 USD 53.441 USD           203.669 USD
2010 142.850 USD 28.240 USD           171.090 USD
2011 119.270 USD 76.105 USD           195.375 USD
2012 130.528 USD 146.263 USD   18.407 USD 11.839 USD 26.640 USD   333.677 USD
2013 38.732 USD 82.413 USD 93.556 USD 19.824 USD 14.898 USD 39.160 USD   288.584 USD
2014   22.915 USD 143.321 USD 138 USD 15.097 USD     181.472 USD
2015 16.000 USD 69.702 USD   16.655 USD     9.451 USD 111.808 USD
2016 2.000 USD 25.000 USD   17.930 USD     4.797 USD 49.727 USD
2017 10.900 USD
30.000 USD   7.965 USD       34.811 USD
2018 40.000 USD 40.000 USD   22.500 USD 52.000 USD     69.199 USD
2019 35.000 USD 20.000 USD            
Icon of SDG 05 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD