Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2021
Buget: 4.300.000 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Parlamentul Republicii Moldova, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia şi societatea civilă
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Parlamentul Republicii Moldova
Document de proiect: Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul are drept scop consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în realizarea funcțiilor legislativă, control și reprezentare, cu un accent specific pe integrarea UE și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Proiectul acordă asistență directă comisiilor permanente și Secretariatului Parlamentului pentru exercitarea mandatelor acestora. Intervențiile proiectului includ instruiri, asistență tehnică, publicații, schimb de experiență și oportunități de studiere a experienței altor parlamente. Intervențiile proiectului promovează şi încurajează egalitatea de șanse pentru participarea bărbaților și femeilor. Datorită acestui suport, Parlamentul va avea capacități îmbunătățite pentru consolidarea cadrului legal și pentru exercitarea funcției de control parlamentar prin implicarea actorilor precum societatea civilă, asociațiile profesionale și publicul larg. Începând cu anul 2016, proiectul a început să ofere suport pentru sporirea capacităților Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Obiective:

 • Fortificarea capacității Parlamentului de a examina în timp util proiectele de legi şi conformitatea acestora cu tratatele internaționale și legislația UE;
 • Consolidarea cooperării dintre Parlament și Guvern în vederea asigurării unui proces legislativ transparent, participativ și sensibil la dimensiunea de gen;
 • Consolidarea capacităților comisiilor permanente de a realiza eficient controlul parlamentar privind implementarea actelor legislative și a politicilor;
 • Suport Secretariatului în alinierea structurii organizaționale, procedurilor interne și practicilor de lucru la necesitățile Legislativului;
 • Consolidarea rolului grupurilor tematice multipartite (Platforma Femeilor Deputate, Biroul Național GOPAC și altele) în realizarea controlului parlamentar al legislației prin prisma egalității de gen și anticorupție;
 • Fortificarea capacităților Secretariatului Adunării Populare a UTA Găgăuzia de a oferi suport comisiilor din cadrul Adunării Populare în revizuirea legislației;
 • Suport pentru Secretariatul Parlamentului în operaționalizarea sistemului de management a  informației e-Parlament, sporind transparența instituțională pentru a satisface cererea de informații din partea societății civile, mass-media și a cetățenilor.

Rezultate scontate:

 • Parlamentul examinează mai eficient atât propunerile legislative, cât și bugetul anual;
 • Deputații în Parlament și comisiile permanente realizează mai eficient controlul parlamentar asupra implementării politicilor și legislației, cu un accent deosebit pe angajamentele ce țin de ODD-uri și agenda de integrare europeană;
 • Parlamentul Republicii Moldova conlucrează mai eficient cu organizațiile societății civile, mass-media și cetățenii pe aspecte ce țin de agenda reformelor;
 • Parlamentul Republicii Moldova şi-a îmbunătăţit cadrul legislativ şi de responsabilizare, funcţionând într-o manieră eficace, incluzivă şi transparentă;
 • Parlamentul Republicii Moldova promovează şi protejează în mod eficient drepturile omului, egalitatea de gen și nediscriminarea, acordând o atenție sporită categoriilor marginalizate și celor vulnerabile.

Realizări:

 • Capacitățile funcționarilor care susțin activitatea Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană consolidate, prin intermediul unui șir de instruiri axate pe armonizarea cu legislația UE, precum și prin oferirea sistemului de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea progresului în implementarea reformelor legislative, ca parte a procesului de integrare europeană;
 • Două Rapoarte de Progres privind activitățile Parlamentului în procesul de integrare europeană elaborate, iar primul raport expediat în atenția Parlamentului European;
 • Funcția de control parlamentar a Legislativului consolidată prin intermediul elaborării și aplicării metodologiei de evaluare a impactului ex-post a legislației și procedurilor standard de operare pentru realizarea controlului parlamentar, iar abilitățile de a realiza controlul legislativ ex-post al funcționarilor din cadrul Secretariatului, consolidate;
 • Planul de acțiuni privind egalitatea de gen pentru perioada 2017-2021, care are drept obiectiv un Parlament sensibil la dimensiunea de gen și care ține cont de acest aspect, aprobat de Biroul Permanent;
 • Planul de Acțiuni Anti-corupție al Parlamentului pentru perioada 2016-2018 aprobat de Biroul Permanent, iar Parlamentul a aderat la Organizația Globală a Parlamentarilor împotriva Corupției (GOPAC) prin constituirea unui Birou național în Moldova. Numărul de membri s-a dublat de la 9 membri în 2016 la 18 membri la sfârșitul anului 2017;
 • Ghidul de inițiere în activitatea parlamentară, precum și infografice care descriu funcțiile cheie ale legislativului și parlamentarilor, elaborate și oferite Parlamentului după alegerile din 2019;
 • Strategia de comunicare și Planul de Acțiuni pentru perioada 2016–2019 elaborate și aprobate de Biroul Permanent. Proceduri  standard de operare pentru Direcția generală comunicare și relații publice, politica privind rețelele de socializare, precum și instrucțiuni privind informarea cetățenilor și noul Ghid de identitate vizuală al Parlamentului au fost oferite;
 • Video-grafice care descriu rolul și funcțiile Parlamentului, traduse în limbajul mimico-gestual, disponibile pe canalele de informare ale Parlamentului;
 • Planul de acțiuni al Parlamentului pentru patru ani în domeniul educației civice, elaborat în mod participativ, fiind în curs de implementare  prin intermediul  a diverse activități de educație civică;
 • Analiza Funcțională și Instituțională a Adunării Populare a Găgăuziei realizată, primul Plan de Dezvoltare Strategică, care stabilește priorități clare pentru reforma instituțională a Adunării Populare,  elaborat, iar analiza proceselor de afaceri în cadrul  Secretariatului  realizată,  oferind recomandări pentru reforma instituțională;
 • Membrii Adunării Populare a Găgăuziei și funcționarii  din cadrul Secretariatului Adunării Populare au abilități îmbunătățite în domeniul tehnicii  legislative și Managementului  Bazat pe Rezultate, și pot utiliza eficient în activitatea lor cotidiană aplicațiile Microsoft Office;
 • Program de stagii organizat în Parlamentul Republicii Moldova pentru funcționarii  din cadrul Secretariatului Adunării Populare a Găgăuziei, în vederea schimbului de experiență între omologi privind procesul  legislativ, documentare parlamentară, acțiuni de sensibilizare publică și organizarea sesiunilor plenare.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul Suediei
2016 507.341 USD 448.533,41 USD
2017 972.647 USD 931.622 USD
2018 888.786 USD 709.064 USD
2019 1.131.171 USD 838.822,73 USD
2020 372.590 USD 278.778,75 USD
2021 105.001 USD
 
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD