Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2019
Buget: 4.300.000 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Parlamentul Republicii Moldova, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia şi societatea civilă
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Parlamentul Republicii Moldova
Document de proiect: Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul are drept scop consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în realizarea funcțiilor legislative, control și reprezentare, cu un accent specific pe integrarea UE și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Proiectul acordă asistență directă comisiilor permanente și Secretariatului Parlamentului petru exercitarea mandatelor acestora. Intervențiile proiectului includ instruiri, asistență tehnică, publicații, schimb de experiență și oportunități de studiere a experienței altor Parlamente. Intervențiile proiectului promovează şi încurajează egalitatea de șanse pentru participarea bărbaților și femeilor. Datorită acestui suport, Parlamentul va avea capacități îmbunătățite pentru consolidarea cadrului legal și pentru exercitarea funcției de control parlamentar prin implicarea actorilor multipli, precum societatea civilă, asociațiile profesionale și publicul larg. Începând cu anul 2016, la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova, proiectul a început oferirea suportului pentru sporirea capacităților Adunării Populare a Găgăuziei. 

Obiective:

 • Fortificarea capacităţii Parlamentului de a examina în timp util proiectele de legi şi conformitatea acestora cu tratatele internaționale și legislația UE;
 • Consolidarea cooperării dintre Parlament și Guvern în vederea asigurării unui proces legislativ transparent, participativ și sensibil la dimensiunea de gen;
 • Consolidarea capacităților comisiilor permanente de a realiza eficient controlul parlamentar privind implementarea actelor legislative și a politicilor;
 • Suport Secretariatului în alinierea structurii organizaționale, procedurilor interne și practicilor de lucru la necesitățile organului legislativ;
 • Consolidarea rolului grupurilor tematice multipartite (Platforma Femeilor Deputate, Biroul Național GOPAC și altele) în realizarea controlului parlamentar al legislației privind prisma egalității de gen și anticorupție;
 • Fortificarea capacității Secretariatului Adunării Populare a UTA Găgăuzia de a oferi suport comisiilor din cadrul Adunării Populare a UTAG în revizuirea legislației;
 • Consolidarea capacității Secretariatului Parlamentului de a operaționaliza sistemul informațional de management al Parlamentului (e-Parlament), sporind accesul instituțional și transparența pentru a satisface cererea de informații din partea societății civile, mass-media și cetățenilor.

Rezultate scontate:

 • Parlamentul examinează mai eficient atât propunerile legislative, cât și bugetul anual;
 • Deputații în Parlament și comisiile permanente realizează mai eficient controlul parlamentar asupra implementării politicilor și legislației, cu un accent deosebit pe angajamentele ce țin de ODD-uri și agenda de integrare europeană;
 • Parlamentul Republicii Moldova conlucrează mai eficient cu organizațiile societății civile, mass-media și cetățenii pe aspecte ce țin de agenda reformelor;
 • Parlamentul Republicii Moldova şi-a îmbunătăţit cadrul legislativ şi de responsabilizare, funcţionând într-o manieră eficace, incluzivă şi transparentă;
 • Parlamentul Republicii Moldova promovează şi protejează în mod eficient drepturile omului, egalitatea de gen și nediscriminarea, acordând o atenție sporită categoriilor marginalizate și celor vulnerabile.

Realizări:

 • Capacitățile funcționarilor parlamentari care susțin activitatea Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană au fost consolidate prin intermediul unui șir de instruiri axate pe conformarea legală cu legislația UE;
 • A fost elaborat un sistem de indicatori de monitorizare și evaluare a progresului în implementarea reformelor legale, drept parte a procesului de integrare europeană. Două Rapoarte de Progres privind activitățile Parlamentului Republicii Moldova în procesul de integrare europeană au fost elaborate. Primul raport a fost discutat în cadrul Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană și expediat către Parlamentul European;
 • Parlamentul Republicii Moldova și-a îmbunătățit funcțiile de control parlamentar, prin intemediul elaborării și implementării metodologiei de evaluare ex-post a impactului legislației. Procedurile standard de operare pentru controlul parlamentar au fost la fel elaborate;
 • Planul de acțiuni privind egalitatea de gen (PAEG) al Parlamentului a fost aprobat de Biroul Permanent al Parlamentului. PAEG oferă o serie de strategii și activități în cadrul a patru domenii de acțiune pentru a atinge obiectivul de a deveni un Parliamen mai sensibil la dimensiunea de gen;
 • Parlamentul a aderat la Organizația Globală a Parlamentarilor împotriva Corupției (GOPAC) prin crearea unui Birou național în Moldova. Numărul de membri s-a dublat de la 9 membri activi în 2016 la 18 membri la sfârșitul anului 2017. Această platformă parlamentară se axează pe lupta împotriva corupției și promovarea bunei guvernări prin suport reciproc și partajare de cunoștințe. Planul de Acțiuni Anti-corupție al Parlamentului Republicii Moldova a fost aprobat de Biroul permanent al Parlamentului;
 • O nouă strategie de comunicare și planul de acțiuni pentru 2016–2019 au fost aprobate de Biroul permanent al Parlamentului. Au fost elaborate proceduri standard de operare pentru Departamentul Comunicare și Relații cu Publicul, precum și o politică privind rețelele de socializare, instrucțiuni privind informarea cetățenilor și noul Ghid de identitate vizuală al Parlamentului;
 • Analiza Funcțională și Instituțională a Adunării Polulare a Găgăuziei a fost realizată. În vederea schimbului de experiență între omologi privind procesele legislative, documentare parlamentară, acțini de sensibilizare publică și organizarea sesiunilor plenare, pentru prima dată în Parlamentul Republicii Moldova a fost organizat un stagiu de practică pentru reprezentanții Secretariatului Adunării Populare a Găgăuziei. Primul Plan de Dezvoltare Strategică (SDP) al Adunării Polulare a Găgăuziei a fost elaborat într-o manieră incluzivă și participativă, care a implicat interviuri cu întreg personalul Adunării și aproape toți membrii. Planul stabilește priorități clare pentru reforma instituțională a Adunării Populare a Găgăuziei;
 • Primul Plan de Dezvoltare Strategică (SDP) al Adunării Populare a Găgăuziei a fost elaborat într-o manieră incluzivă și participativă, care a implicat interviuri cu întreg personalul Adunării și aproape toți membrii. Planul stabilește priorități clare pentru reforma instituțională a Adunării Populare a Găgăuziei.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul Suediei
2016 507.341 USD 448.533,41 USD
2017 972.647 USD 931.622 USD
2018 888.786 USD 709.064 USD
2019 1.131.171 USD  
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD