Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2022
Buget: 2.823.711 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Societatea în general, persoanele care locuiesc în regiunile- pilot, inclusiv femeile și bărbații care aparțin grupurilor vulnerabile, persoanele cu dizabilități, supraviețuitoarele/supraviețuitorii violenței în bază de gen și agresorii/agresoarele, minoritățile etno-lingvistice, instituții naționale de expertiză judiciară din Republica Moldova, actorii sectorului justiției, ONG-urile care activează în regiunile-pilot
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Centrul Național de Expertize Judiciare, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției, Centrul de Medicină Legală, Ministerul Justiției, sistemul judecătoresc, procuratura, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Poliția, Administrația Publică Locală, organizațiile societății civile
Document de proiect: Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Moldova, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate, prin fortificarea capacităților instituțiilor de expertiză judiciară de a presta servicii calitative, îmbunătățirea capacităților actorilor din domeniul justiției din zonele pilot selectate de a oferi un răspuns coordonat necesităților justițiabililor și consolidarea organizațiilor societății civile capabile să revendice respectarea drepturilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din lanțul justiției.

Obiective:

 • Sistem de expertiză judiciară consolidat cu procese digitalizate și capacități tehnice și administrative durabile;
 • Capacități consolidate pentru realizarea coordonată a actului justiției și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional.

Rezultate scontate:

 • Coordonarea între instituțiile de expertiză judiciară, în conformitate cu cerințele legislației naționale și standardele managementului eficient, construită;
 • Cadrul regulator și instituțional în domeniul expertizei judiciare revizuite;
 • Durabilitatea profesională și metodologică a sistemului de expertiză judiciară consolidată;
 • Instituțiile naționale de expertiză judiciară efectuează investigații și examinări în conformitate cu standardele ISO;
 • Sistemul de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (e-sistem), care asigură inter- conectivitatea cu e-sistemele altor actori din lanțul justiției, dezvoltat;
 • Coordonarea, cooperarea și capacitarea actorilor cheie din sectorul justiției în patru (4) regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia), în scopul creării platformelor de dialog privind problemele ce țin de eficiența și accesul la justiție pentru populația locală, cu atenție specială acordată grupurilor vulnerabile, facilitate;
 • Capacitățile actorilor de bază ai lanțului justiției, dezvoltate prin intermediul programelor de instruire ajustate necesităților grupului;
 • Soluții inovative, care contribuie la o administrare mai eficientă a justiției și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional, elaborate și pilotate;
 • Capacitățile societății civile din regiunile pilot, de a supraveghea în mod pro-activ realizarea actului de justiție și pentru a se implica în îmbunătățirea accesului la justiție, consolidate;
 • Sensibilizare sporită a bărbaților și a femeilor din regiunile pilot privind accesul la justiție;
 • Colaborarea și luarea deciziilor bazate pe date la nivel de sector, asigurate prin realizarea produselor analitice și de cercetare.

Realizări:

 • Evaluarea necesităților de dezvoltare instituțională ale Centrului Național de Expertize Judiciare, Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, Centrului de Medicină Legală, realizată;
 • Oferirea suportului în implementarea practicilor de planificare strategică în cadrul instituțiilor de expertiză judiciară și instruirea conducerii și a personalului relevant pentru procesul desfășurat;
 • Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, precum și cadrul normativ conex, revizuite cu elaborarea constatărilor și recomandărilor pentru modificare;
 • 180 de titluri de literatură de specialitate furnizate instituțiilor de expertize judiciare pentru extinderea bazei de cunoștințe și sprijinirea accesului la materiale științifice, actualizate;
 • Software modern, biblioteci de masă și spectrale, necesare pentru efectuarea investigațiilor de laborator, furnizate Centrului de Medicină Legală și Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare;
 • 45 de experți judiciari (22 de femei și 23 de bărbați) și-au îmbunătățit cunoștințele și au înțeles cerințele ISO 9001 și ISO 17025, relevante pentru activitatea de expertiză judiciară. 47 de experți judiciari (24 de femei și 23 de bărbați) și-au îmbunătățit cunoștințele și au înțeles cerințele ISO 17020, relevante pentru activitatea de expertiză judiciară;
 • 42 de experți judiciari (24 de femei și 18 bărbați) și-au îmbunătățit abilitățile în comunicarea internă și externă; implicarea mass-media, informare și vizibilitate prin utilizarea comunicării on-line;
 • Coaching și instruire practică în instruirile de vorbire în public, abilități de prezentare și pregătiri pentru interviuri TV au fost oferite pentru managementul de nivel superior al instituțiilor naționale, instituții de expertiză judiciară;
 • Lansarea procesului de analiză funcțională a sistemului național de expertiză judiciară;
 • Revizuirea interacțiunii instituțiilor de expertiză judiciară cu ordonatorii de expertize judiciare și elaborarea foii de parcurs pentru îmbunătățirea interacțiunii pe baza constatărilor deficiențelor și oportunităților identificate;
 • Linii directoare noi privind logo-ul și identitatea vizuală (ghid de identitate) pentru Centrul Național de Expertiză Judiciară, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare și Centrul de Medicină Legală, dezvoltate;
 • Document de viziune, Concept tehnic și Specificații tehnice ale Sistemului de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (SGDEJ), elaborate;
 • Noi funcționalități ale Sistemului Informațional al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, care permit solicitarea ·         asistenței juridice prin intermediul semnăturii electronice, elaborate și  implementate. În perioada iunie-decembrie 2020, 82% din cererile de asistență juridică au fost depuse cu utilizarea noilor funcționalități;
 • Masă rotundă dedicată profesioniștilor din domeniul justiției din regiunile de intervenție, pentru a discuta securitatea cibernetică personală și profesională, organizată;
 • Organizarea hackathon-ului privind accesul la justiție, care a reunit 40 de participanți din domeniul juridic și tehnologiilor informaționale. Trei soluții au fost dezvoltate de participanți;
 • 28 de tineri (22 de fete și 6 băieți) au participat la tabăra de vară pentru tineri, unde au învățat despre accesul la justiție;
 • Platforme de Dialog privind Accesul la Justiție au fost constituite în cele patru regiuni de intervenție ale proiectului și lucrează la consolidarea cooperării dintre instituțiile naționale și actorii locali din sectorul justiției;
 • Patru ONG-uri din regiunile de intervenție ale proiectului au fost selectate pentru a participa  în programul de consolidare a capacităților instituționale;
 • Profesioniștii din domeniul justiției din regiunile de intervenție ale proiectului au participat la patru module de instruire (managementul timpului; inteligența emoțională; managementul stresului; vorbire în public) ale programului de formare cu scopul de a îmbunătăți abilitățile netehnice;
 • ONG-urile beneficiare din regiunile de intervenție a proiectului au participat la patru cursuri de instruire, care fac parte din programul de consolidare a capacităților instituționale;
 • Patru inițiative locale implementate în regiunile de intervenție ale proiectului, pentru a discuta barierele din calea accesului la justiție la nivel local.
Ani Buget Cheltuieli
Suedia
2019 42.659 USD 19.830 USD
2020 610.623 USD 613.346 USD
2021 1.100.000 USD  
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD