PNUD

Despre noi

PNUD în Moldova

Cine suntem  

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.

Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.

Ce facem  

PNUD în Moldova se ghidează de Programul său de Țară și de Cadrul de asistență pentru dezvoltare ONU-Moldova pentru 2018-2022, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mediu care evoluează rapid, activitatea PNUD și a întregului sistem ONU este aliniată viziunii de dezvoltare a țării, Moldova 2030 și strategiilor sectoriale.

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2018-2022 are trei domenii prioritare:

și trei domenii transversale:

Succesele noastre

Evaluarea Cadrului de Cooperare al Națiunilor Unite a confirmat faptul că în timpul ciclului de programare pentru anii 2013 – 2017 au fost înregistrate rezultate semnificative. Au fost evidențiate avantajele comparative ale PNUD, inclusiv rolul său de intermediar onest, organizator, facilitator și partener credibil, imparțial și de încredere. A fost subliniată capacitatea PNUD de mobillizare a expertizei tehnice de top, consilierea pe politici relevante, specifice contextului precum și generarea soluțiilor inovatoare la provocările complexe. Evaluarea a confirmat că respectivele rezultatele transformative ale PNUD PNUD au fost posibile datorită parteneriatelor cu alți actori de dezvoltare în domenii cum ar fi: consolidarea capacității instituțiilor publice din cele trei ramuri ale puterii; promovarea inovațiilor și utilizarea acestora la dezvoltarea și elaborarea politicilor și la crearea și prestarea serviciilor; promovarea coeziunii sociale și consolidarea încrederii dicolo de divizarea din cauza conflictului; crearea locurilor de muncă și asigurarea accesului la locuri de muncă decente și servicii sociale de calitate pentru mai mult de 500.000 de persoane din toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv Găgăuzia, Taraclia și regiunea transnistreană. Modul de operare al PNUD în regiunea transnistreană a fost evaluat și apreciat de partenerii externi.

PNUD susține eforturile Guvernului de a naționaliza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și de a integra Agenda 2030 în cadrul național de dezvoltare. În urma evaluării Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020" și utilizând rezultatele cartografierii complexe a ODD-urilor, ale unui exercițiu de foresight și ale misiunii comune a ONU și a Băncii Mondiale de Susținere a politicilor, optimizare și accelerare (MAPS), o nouă viziune pentru Strategia „Moldova 2030" a fost elaborată. Viziunea pe termen lung cu privire la alinierea priorităților naționale la angajamentele regionale și globale și la atingerea ODD-urilor este ancorată într-o abordare centrată pe oameni, trasând direcția de dezvoltare și calea de urmat pentru o calitate mai bună a vieții și pentru a nu lăsa pe nimeni în afara dezvoltării.

Împreună cu UN Women și OHCHR, PNUD a implicat societatea civilă și deputații într-o campanie comprehensivă de advocacy, care a dus la adoptarea unei legi inovatoare privind egalitatea de gen în aprilie 2016, includerea cotei de gen de 40% pentru Cabinetul de Miniștri și pe listele de candidați ale partidelor politice. Cu sprijinul PNUD, în regiunea transnistreană a fost deschis un prim adăpost pentru supraviețuitoarele violenței domestice, oferind servicii specializate femeilor din această regiune.

Pentru a intensifica o cooperare transfrontalieră sigură și eficientă, inclusiv pentru a contribui la creșterea volumului comerțului și îmbunătățirea controlului asupra traficului ilegal de persoane și bunuri, au fost pilotate cu succes în Moldova, cu sprijinul UE-PNUD, principiile UE de gestionare integrată a frontierelor. Primul punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, gestionat în comun la Palanca, asigură condiții optime pentru trecerea frontierei, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, solicitanți de azil, antreprenori și transportul de mărfuri. Producerile de control la frontieră sunt reduse la o durată de maximum 10 minute, iar capacitatea curentă de 600.000 de persoane pe an s-ar putea dubla, conform estimărilor.

Au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea mediului, rezistența la schimbările climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de carbon. Cu sprijinul PNUD, au fost elaborate cadre strategice de planificare, inclusiv Strategia de dezvoltare cu Emisii Reduse, Republica Moldova fiind prima țară din lume care a adoptat un asemenea document. Republica Moldova a semnat și ratificat Acordul de la Paris. Adaptarea la schimbările climatice a fost integrată în documentele de politici din sectoarele agriculturii, energiei și transporturilor, în timp ce la nivel de raion procesul decizional include luarea în considerație a riscurilor de mediu. Intervențiile PNUD în domeniul energiei regenerabile au sporit ponderea acesteia în mixul energetic total de la 5% până la 15% și au consolidat securitatea energetică a țării, conectând 200.000 de persoane la agent termic accesibil și creând 600 noi locuri de muncă pentru operatorii și producătorii de biocombustibil. Primul Parc Național din țară a fost înființat la Orhei, mărind ponderea ariilor protejate cu 1%.

2,68 milioane

Populatia cu reședință obișnuită excluzând regiunea transnistreană (2019)

33.800 km2

Suprafața

0,711

Indicele Dezvoltării Umane (2018)

9,6%

Rata sărăciei absolute (2015)

14,4%

Ponderea persoanelor cu venituri sub 4,3 USD pe zi, la PPC (2015)

42%

Rata totală de ocupare (2018)

3228

PIB pe cap de locuitor (în prețuri curente, USD conform ratei oficiale de schimb valutar, 2018 – conform Sistemului Conturilor Naționale, 2008)

24,75%

Numărul de mandate deținute de femei în Parlament (2020)

27,6%

% surselor regenerabile în consumul final de energie (2017)

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD