Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2019
Buget: 4.300.000 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Parlamentul Republicii Moldova, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia şi societatea civilă
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
Document de proiect: Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova

Descrierea proiectului:

Proiectul cooperează cu Parlamentul Republicii Moldova în vederea consolidării capacităților în realizarea funcțiilor legislativă, control și reprezentare cu un accent specific pe integrarea UE și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Proiectul acordă asistență directă comisiilor permanente și secretariatului parlamentului întru exercitarea mandatelor acestora. Intervențiile proiectului includ atât instruiri, asistență tehnică, publicații, schimb de experiență și oportunități de studiere a experienței altor Parlamente, cât și oferirea de echipament tehnic specializat. Prin intermediul acestui suport, Parlamentul va dispune de capacități îmbunătățite pentru consolidarea cadrului legal și exercitarea funcției de control parlamentar prin implicarea actorilor multipli, precum societatea civilă, asociațiile profesionale și publicul larg. Intervențiile proiectului vor promova şi vor încuraja egalitatea de șanse pentru participarea bărbaților și femeilor.

Obiective:

 • Fortificarea capacităţii Parlamentului de a examina în timp util proiectele de legi şi conformitatea acestora cu tratatele internaționale și legislația UE;
 • Consolidarea cooperării dintre Parlament și Guvern în vederea asigurării unui proces legislativ transparent, participativ și sensibil la dimensiunea de gen;
 • Consolidarea capacităților comisiilor permanente de a realiza eficient controlul parlamentar privind implementarea actelor legislative și a politicilor;
 • Suport secretariatului în alinierea structurii organizaționale, procedurilor interne și practicilor de lucru la necesitățile organului legislativ;
 • Consolidarea rolului grupurilor tematice multipartite (Platforma Femeilor Deputate, Biroul Național GOPAC și altele) în realizarea controlului parlamentar al legislației privind prisma egalității de gen și anticorupție;
 • Fortificarea capacității Secretariatului Adunării Populare a UTA Găgăuzia de a oferi suport comisiilor din cadrul Adunării Populare a UTAG în revizuirea legislației;
 • Consolidarea capacității Secretariatului Parlamentului de a operaționaliza sistemul informațional de management al Parlamentului (e-Parlament), sporind accesul instituțional și transparența pentru a satisface cererea de informații din partea societății civile, mass-media și cetățenilor.

Rezultate scontate:

 • Parlamentul Republicii Moldova şi-a îmbunătăţit cadrul legislativ şi de responsabilizare, funcţionând într-o manieră eficace, incluzivă şi transparentă;
 • Parlamentul Republicii Moldova promovează şi protejează în mod eficient drepturile omului, egalitatea de gen și nediscriminarea, acordând o atenție sporită categoriilor marginalizate și celor vulnerabile;
 • Deputații în Parlament și comisiile permanente examinează mai eficient propunerile legislative, cât și bugetul anual;
 • Deputații în Parlament și comisiile permanente realizează mai eficient controlul parlamentar asupra implementării politicilor și legislației, cu un accent deosebit pe angajamentele ce țin de ODD-uri și agenda de integrare europeană;
 • Parlamentul Republicii Moldova conlucrează mai eficient cu organizațiile societății civile, mass-media și cetățenii pe aspecte ce țin de agenda reformelor.

Realizări:

 • Capacitățile funcționarilor parlamentari care susțin activitatea Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană au fost consolidate prin intermediul unui șir de instruiri axate pe conformarea legală cu legislația UE;
 • A fost elaborat un sistem de indicatori de monitorizare și evaluare pentru a urmări progresul privind implementarea reformelor legale, drept parte a procesului de integrare europeană;
 • Deputații și funcționarii parlamentari au fost familiarizați cu bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen și problema disparităților salariale între sexe. Funcționarii parlamentari și reprezentanții organizațiilor societății civile au primit informații practice privind tehnicile eficiente de revizuire și analiză bugetară;
 • Parlamentul a aderat la Organizația Globală a Parlamentarilor împotriva Corupției (GOPAC) prin crearea unui Birou național în Moldova. Această platformă parlamentară se axează pe lupta împotriva corupției și promovarea bunei guvernări prin suport reciproc și partajare de cunoștințe. A fost elaborat și aprobat primul plan anual de activitate pentru GOPAC Moldova. Planul de Acțiuni Anti-corupție al Parlamentului Republicii Moldova a fost aprobat de Biroul Permanent;
 • O nouă strategie de comunicare și planul de acțiuni pentru 2016–2019 au fost aprobate de Biroul Permanent. Au fost elaborate proceduri standard de operare pentru Departamentul Comunicare și Relații cu Publicul, precum și o politică privind media socială, îndrumări și modele de promovare;
 • Funcționarii parlamentari care oferă servicii în domeniul TIC au primit certificare MikroTic.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul Suediei
2016 507.341 USD 448.533,41 USD
2017 1.400.000 USD  
2018 1.400.000 USD  
2019 992.659 USD
 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD