Acţiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (etapa a doua)

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2018
Buget: 1.488.651 USD (561.968 USD gestionat de PNUD)
Acoperire: Republica Moldova, regiunea transnistreană
Beneficiari: Victimele violenței domestice și ale traficului de ființe umane
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: ONG-uri specializate din stânga Nistrului, autorități locale

Descrierea proiectului:

Proiectul are la bază normele şi standardele Naţiunilor Unite privind drepturile omului şi are drept scop consolidarea capacităţii efective a persoanelor domiciliate în regiunea transnistreană de a se bucura de drepturile omului prin facilitarea îmbunătăţirii cadrului instituţional în domeniile ce ţin de dizabilităţi, violenţă în bază de gen, HIV, consumatori de droguri injectabile şi persoane în detenţie.

Proiectul este finanţat de Guvernul Suediei, implementat prin Fondul Fiduciar Multidonator al ONU şi structurat pe trei componente interconectate (drepturile persoanelor cu dizabilităţi, femei în situaţii vulnerabile şi HIV/SIDA) care sunt implementate de OHCHR, PNUD şi UNAIDS/UNODC. Acestea urmăresc să contribuie la efortul R. Moldova de a realiza Obiectivele Dezvoltări Durabile nr. 16 (Pace, justiţie şi instituţii puternice), nr.5 (Egalitatea de gen), şi nr.3 (Sănătate şi bunăstare).

Obiective:

 • Un număr mai mare de femei şi bărbaţi, precum şi copii cu dizabilităţi, se bucură de gama de servicii comunitare pentru asigurarea exercitării efective a drepturilor acestora în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în conformitate cu standardele ONU de drepturi ale omului;
 • Protecţie sporită pentru victimele şi potenţialele victime ale violenţei în familie şi abilitarea persoanelor de a preveni şi soluţiona problemele la originea lor în regiune;
 • Acces sporit la servicii de calitate şi integrate de prevenire, tratament şi îngrijire pentru persoanele infectate cu HIV, TB şi utilizatorii de droguri injectabile atât din sectorul civil, cât şi din penitenciarele din regiune.

Rezultate scontate:

Componenta 1: Nediscriminarea şi incluziunea socială a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi (OHCHR)

 • Persoane responsabile instruite şi capacitate în baza standardelor internaţionale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (cel puţin 100 de persoane relevante);
 • Organizaţiile de femei şi bărbaţi cu dizabilităţi, abilitate să acţioneze pentru a proteja şi promova nediscriminarea şi drepturile lor fundamentale, în conformitate cu standardele internaţionale, în special prin stabilirea Alianţei Persoanelor cu Dizabilităţi din regiune cu relaţii puternice de colaborare cu organizaţii şi alianţe similare de pe malul drept al Nistrului;
 • Cadrul normativ revizuit şi ajustat – pe cât de mult posibil – în conformitate cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Cel puţin 50 de femei şi bărbaţi, precum şi copii cu dizabilităţi din 1-2 comunităţi-pilot au acces la un şir de servicii comunitare, conforme cu CDPD, elaborate şi lansate în regim pilot pentru a servi drept model de succes ce urmează a fi multiplicat şi extins în următoarele etape;
 • O înţelegere sporită în rândul liderilor de opinie şi factorilor de decizie, precum şi în rândul societăţii, a conceptului bazat pe drepturi a dizabilităţii – cu cel puţin 100.000 de persoane antrenate în activităţi de informare/conştientizare.

Componenta 2: Sporirea egalităţii de gen şi combaterea violenţei împotriva femeilor (PNUD)

 • Un centru/serviciu social de reintegrare funcţional şi două servicii non-rezidenţiale care oferă asistenţă victimelor violenţei în familie şi traficului de persoane din regiunea trasnistreană;
 • Cel puţin 15 membri ai personalului antrenat în oferirea serviciilor sociale sunt instruiţi, iar capacităţile principalilor actori în protecţia şi asistenţa diverselor grupuri socialmente marginalizate sunt consolidate;
 • Asistenţă de urgenţă şi reintegrare economică continue pentru femei, victime ale violenţei în familie şi/sau trafic uman, prin oportunităţi de instruire şi angajare/creare a întreprinderii proprii;
 • Conştientizare publică sporită în vederea prevenirii şi denunţării cazurilor de violenţă în familie şi de trafic de persoane.

Componenta 3: Îmbunătăţirea prevenirii, tratamentului şi serviciilor de îngrijire a persoanelor cu HIV, utilizatorilor de droguri injectabile şi persoanelor în detenţie (UNAIDS și UNODC)

 • 2 documente de politici privind HIV, corecte din punct de vedere al egalităţii de gen şi resurselor umane, integrate;
 • 3 rapoarte de evaluare privind: problema egalităţii de gen, indicii stigmatizării, pachetul comprehensiv de servicii în detenţie, informează actorii antrenaţi în procesul de elaborare a politicilor, cu integrarea dimensiunii de gen şi celei a resurselor umane;
 • Algoritmi de testare (1 document) + mecanism de referire (1 document) elaboraţi;
 • Mediul este protejat prin instalaţii inovative şi salubre de gestionare a deşeurilor oferite penitenciarelor; 100% deşeuri medicale gestionate prin proiecte de reducere a riscurilor către 2017;
 • Stigmatizarea şi discriminarea sunt reduse în instituţiile medicale;
 • 20 de decidenţi de nivel înalt din sectorul penitenciar susţin implementarea pachetului cuprinzător de îngrijire integrată de calitate pentru persoanele cu HIV şi cele care utilizează droguri injectabile;
 • Cel puţin 10 decidenţi de nivel înalt din organele de drept susţin reducerea riscurilor şi au capacitatea să asigure securitatea personală şi siguranţa la locul de muncă;
 • 2000 de deţinuţi se bucură de acces sporit la servicii comprehensive HIV în penitenciare;
 • 60 specialişti medicali (epidemiologi, personal de laborator, specialişti în problema dependenţei de droguri, doctori, specialişti în boli transmisibile, personal din societatea civilă) au căpătat aptitudini să ofere servicii calitative şi prietenoase beneficiarilor;
 • 4 centre de tratament substitutiv al dependentei de opiacee sunt lansate în regim pilot şi extinse pe malul stâng (2 unităţi) şi cel drept (3 unităţi);
 • 50 de UDI beneficiază regulat de TSDO;
 • Sensibilizarea publică privind dependenţa de droguri, prevenirea stigmatizării HIV şi discriminării în mediul medical este sporită şi acoperă circa 5.000 de persoane din categoriile-cheie de populaţie şi 200 lucrători medicali;
 • 200 de beneficiari referiţi spre programele de reducere a riscurilor de către organele de drept către începutul lui 2018.

Realizări:

 • Un centru funcțional de servicii de reintegrare socială și două servicii nerezidențiale au oferit asistență victimelor violenței domestice și traficului de ființe umane în regiunea transnistreană;
 • 415 persoane (345 femei, 66 copii și 4 agresori) au beneficiat de servicii sociale: 84 femei și 88 copii au primit asistență caritabilă (pachete de produse alimentare, pachete de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente și examen medical); 262 de beneficiari au primit consiliere psihologică; 204 beneficiari au primit consiliere juridică;
 • A fost acordată asistență de urgență și reintegrare economică pentru femei, victime ale violenței domestice și/sau ale traficului de ființe umane, prin oferirea de instruiri și angajare în câmpul de muncă: 52 beneficiari au fost orientați profesional; 16 femei au fost ajutate să-și găsească un loc de muncă;
 • Au fost instruiți 15 membri ai personalului care oferă servicii sociale.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul Suediei
2016 81.075 USD 81.075 USD
2017 184.833 USD 184.833 USD
2018 135.626USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD