Integrarea Migraţiei în Strategiile Naționale de Dezvoltare (Etapa I-II)

Statut: Finalizat
Durată: 2012 – 2018
Buget: 963.228 USD (254.700 USD gestionat de PNUD)
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Guvernul Republicii Moldova, Cancelaria de Stat în calitate de instituția responsabilă de coordonarea politicilor și planificare strategică, Biroul Relații cu Diaspora precum și alte instituții publice care au mandat în domeniul migrației
Domeniu de intevenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat
Document de proiect:

Descrierea proiectului:

Programul Global ”Integrarea Migrației în Strategiile Naționale de Dezvoltare” își propune să abiliteze guvernele şi partenerii acestora să estimeze mai bine şi să facă mai vizibil impactul migrației asupra dezvoltării umane; să gestioneze fenomenul migrației într-un mod care ar permite valorificarea mai multor rezultate în domeniul dezvoltării umane şi reducerea riscurilor pentru migranți, familiile și comunitățile pe care le creează, atât în țara de origine, cât şi în cea de destinație. Țările participante sunt Republica Moldova, Bangladeș, Ecuador, Jamaica, Kârgâzstan, Maroc, Tunisia, Serbia. Agențiile partenere de implementare în Moldova sunt OIM Moldova și PNUD Moldova.

Obiective:

 • De a permite țărilor să includă migrația în politicile şi procesele de planificare a dezvoltării şi de a monitoriza şi ajusta continuu abordarea fenomenului migrației şi dezvoltării (M&D).
 • De a promova un parteneriat reciproc activ şi benefic între țări cu privire la politicile migraționale şi de dezvoltare, în special integrarea eficientă a migrației în politici.

Rezultate scontate:

 • Strategii/politici de dezvoltare naţională (planuri de acţiuni) elaborate în cel puţin opt ţări, care abordează pe larg fenomenul migraţiei şi legăturile acestuia cu diverse priorităţi de dezvoltare şi obiective axate pe politici concrete, intervenţii şi indicatori de evaluare a migraţiei şi dezvoltării umane, inclusiv la nivel local, după caz;
 • Cel puţin opt ţări implicate în program au stabilit mecanisme instituţionale durabile pentru a asigura o coordonare intra-guvernamentală, inclusiv cu organele administraţiei locale, după caz şi au creat nişte procese participative pentru a formula strategiile naţionale cu privire la migraţie şi dezvoltare (M&D) (conform obiectivului 1) şi au coordonat implementarea şi ajustarea continuă a acestora;
 • Două din cele opt ţări participante la program deţin strategii şi au consolidat capacitatea părţilor interesate de a implementa politica naţională/POA cu privire la M&D şi au stabilit un cadru de M&E participativ;
 • PNUD şi OIM au dezvoltat analize, ghiduri şi instrumente, au organizat activităţi de capacitare pentru a spori gradul de conştientizare organizaţională a conexiunii dintre migraţie şi dezvoltare umană, precum şi pentru a permite agenţiilor sale şi partenerilor Echipei de Țară ONU din ţările participante la program să ofere asistenţă coerentă guvernelor care doresc să introducă aspectul migraţiei în cadrul strategiilor lor de dezvoltare naţională;
 • Cooperarea sud-sud şi sud-nord cu privire la migrație şi dezvoltare este consolidată ca parte a proiectului, prin participarea partenerilor bilaterali în procesul de integrare migrațională la nivel naţional, prin schimb de experienţă în acest domeniu la nivel regional şi internaţional, mecanisme bilaterale şi internaţionale de învăţare reciprocă, precum şi misiuni bilaterale de asistenţă tehnică.

Realizări:

 • Propunerea Națională de integrare a migrației, care oferă Guvernului recomandări concrete privind integrarea migrației în planificarea dezvoltării, în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare - Moldova 2020, elaborată;
 • Studiul ”Opțiuni privind valorificarea remitențelor și economiilor emigranților pentru dezvoltarea Republicii Moldova” ajută organizațiile societății civile de diasporă în utilizarea capitalului financiar și uman acumulate în străinătate pentru dezvoltarea țării de baștină, activități filantropice, investiții economice și deschidere de afaceri;
 • Materialul de curs privind migrația și dezvoltarea contribuie la abordarea cuprinzătoare a interconexiunilor migrației și dezvoltării în strategiile naționale de dezvoltare;
 • A fost evaluat Planul Național de Acțiuni (2014-2016) privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare;
 • A fost elaborat Planul de Acțiuni pentru anii 2018-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, pe baza celor mai bune practici internaționale analizate;
 • Elaborarea noii Strategii Naționale de Dezvoltare 2030, care integrează aspectele ce țin de migrație și este aliniată la ODD, este în curs de desfășurare;
 • Programul Național de Atragere a Remitențelor în Dezvoltarea Economică 1+1 a fost revizuit în colaborare cu Universitatea Columbia din New York, care a inclus un șir de recomandări formulate cu privire la utilizarea instrumentelor inovatoare pentru implicarea resurselor diasporei pentru dezvoltarea țării de baștină (de exemplu, finanțare participativă);
 • A fost susținută implementarea priorităților naționale politice în domeniul M&D prin intermediul organizării seminarului și consultărilor tematice destinate diasporei;
 • A fost elaborat, pentru adoptarea ulterioară, conceptul mecanismului de cooperare în cadrul M&D, care va implica sectorul privat în elaborarea politicilor publice;
 • A fost evaluat cuprinzător Sistemul interinstituțional electronic informațional integrat Migrație și Azil (“SIIAMA”) și a fost formulat un șir de recomandări pentru modernizare, care au fost luate în considerare;
 • A fost elaborat, testat și prezentat pentru utilizare conceptul sistemului de transfer al remitențelor între Oficiul Național al Poștei în parteneriat cu omologii săi străini din țările de destinație pentru migranții moldoveni, care este operațional. Prin urmare, au fost stabilite canalele mai rentabile, accesibile și mai puțin costisitoare pentru utilizare serviciilor Oficiului Poștal; adițional, au fost formulate recomandările pentru dezvoltarea altor servicii inovatoare pentru transfer de remitențe;
 • A fost dezvoltat cadrul cuprinzător de Monitorizare și Evaluare (M&E) pentru politica națională/strategia în domeniul M&D și mecanismul/cadrul de integrare;
 • Au fost elaborate două Cadre de Asistență de Dezvoltare ONU (UNDAF) (2014-2017 și noul UNDAF 2018-2022), integrând aspectele ce țin de migrație. Programul a utilizat mecanismele de coordonare a Echipei de Țară ONU (EȚONU) cu privire la migrație și dezvoltare și a contribuit la cooperarea între agențiile ONU cu privire la M&D prin intermediul sesiunilor de consolidare a capacităților orientate către îmbunătățirea coerenței procesului de integrare a migrației în strategiile naționale și locale de dezvoltare, încurajând abordarea membrilor EȚONU față de migrație. Programul a integrate toate aspectele relevante M&D în Evaluarea Comună de Țară, ca o condiție prealabilă pentru elaborarea noului UNDAF;
 • A fost susținută în mod sistematic capacitatea mecanismului de asigurare a coordonării intra-guvernamentale eficiente și incluzive prin seminare și sesiuni de formare cu privire la migrație, gen, diaspora și dezvoltare, precum și cu privire la evaluarea impactului migrației, organizate în cadrul a mai multe ministere și autorități publice;
 • Au fost analizate și luate în considerare cele mai bune practici internaționale și modele de implicare/colaborare între autoritățile publice centrale și locale cu privire la obiectivele M&D cu scopul conceptualizării extinderii mecanismului de integrare a migrației la nivel local;
 • Au fost reflectate în mod corespunzător perspectivele sensibile la dimensiunea de gen în rezultatele Programului, iar cadrul guvernamental legislativ, de reglementare  și cel programatic a fost analizat din punctul de vedere relevant domeniului migrației și de gen;
 • A fost elaborată, validată și aprobată lista de verificare de integrare a aspectelor privind migrația, diaspora și gen pentru EȚONU pentru utilizarea periodică în elaborarea programelor de asistență la nivel de țară;
 • Au fost elaborate, evaluate și pilotate două programe de formare și materialele de curs cu privire la M&D pentru masteranzii din două universități (una privind aspectele sociale și economice și cealaltă privind politica instituțională și problemele juridice), care au fost incluse în curriculele de studii și publicate;
 • A fost ridicat nivelul conștientizării mass-media privind aspectele sensibile la migrație și gen relevante dezvoltării țării prin intermediul organizării sesiunii de instruire.
Ani
Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2012 62.278 USD 38.744 USD
2013 106.772 USD 106.796 USD
2014 30.450 USD 30.312 USD
2015 9.200 USD 2.165 USD
2016 16.000 USD 10.993 USD
2017 30.000 USD 29.829 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD