În profunzime

bărbat repară acoperișul unei case
Oamenii din satul Obileni participă la renovarea casei de cultură din sat. Foto: PNUD /Elijah Hurwitz

Reducerea sărăciei și a disparităților regionale prin crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație și asistență medicală de calitate, servicii publice mai eficiente și accesibile, precum și crearea locurilor de muncă se numără printre prioritățile strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020, strategiilor sectoriale, angajamentelor naționale ODM, tratatelor internaționale și regionale, și a cadrului de cooperare UE-Moldova.

Pe parcursul ultimilor ani, Moldova a înregistrat progrese semnificative în reducerea sărăciei. Cu toate acestea, în pofida creșterii economice, produsul intern brut pe cap de locuitor de 3,092 dolari SUA continuă să fie cel mai mic din Europa. Mai mult decît atît, discrepanțele urbane-rurale s-au extins, oamenii confruntîndu-se cu o reducere constantă a veniturilor și a accesului la serviciile de bază. Deteriorarea dramatică a condițiilor de trai a afectat în mare măsură populația de pe ambele maluri ale rîului Nistru, situația fiind și mai complicată din cauza așa-numitului conflict transnistrean. Consecințele conflictului înghețat din regiunea transnistreană au un impact negativ asupra economiei, precum și asupra situației sociale din regiune și din țară în general.

PNUD  întreprinde activități pentru a extinde accesul la serviciile de bază și pentru a atinge un nivel de dezvoltare locală și regională mai echitabil și mai durabil pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale persoanelor vulnerabile și nevoiașe. Implicarea sectorului privat în procesul de dezvoltare și promovarea unui antreprenoriat responsabil  au drept scop să reducă decalajele în veniturile oamenilor de la orașe și sate prin intermediul unor inițiative locale în regiunile îndepărtate și dezavantajate.

Obiectivele noastre

Alt text for image
TINERII ÎNVAȚĂ NOI ABILITĂȚI LA ȘCOALA PROFESIONALĂ. FOTO: PNUD/JOHN MCCONNICO

Activitățile PNUD sunt orientate spre a răspunde problemelor care au un impact asupra sărăciei și dezvoltării umane. Începînd cu  2012, o atenție sporită este acordată subiectelor trans-sectoriale care stau la baza celor trei aspecte de dezvoltare ale țării:

  • global – necesitatea tranziției spre dezvoltare durabilă;
  • regional – aspirațiile de integrare europeană;
  • necesitatea unei modernizări profunde a țării.

Activitățile noastre analitice sunt axate tot mai mult pe domenii trans-sectoriale pentru a sprijini prin intermediul asistenței în elaborarea politicilor și cercetărilor o dezvoltare umană durabilă. Sprijinul acordat Ministerului Economiei are scop să promoveze inovațiile în domeniul politicilor pentru integrarea conceptului de dezvoltare durabilă în elaborarea tradițională a politicilor economice și creșterea economică mai incluzivă și mai inovatoare.

PNUD oferă asistență Guvernului în măsurarea și analiza sărăciei, elaborarea și planificarea politicilor care au în prim plan necesitățile oamenilor săraci și promovarea unor abordări inovatoare pentru reducerea sărăciei. Contribuția la completarea golului de date privind situația social-economică și sărăcia a fost semnificativă: sprijinul acordat Sistemului Național de Statistică a contribuit la îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării  datelor.

PNUD a introdus, de asemenea, un cadru legal și de politici pentru participarea sectorului privat în domeniile sociale. Acest lucru a facilitat lansarea programelor în educație și sănătate de către companiile private, astfel contribuind la promovarea unor cauze sociale și a responsabilității sociale.

Abilitarea autorităților locale din Moldova  pentru ca acestea să aibă un rol important în acordarea serviciilor publice, aprovizionarea cu apă, reparația drumurilor, menținerea și încălzirea instituțiilor publice  este crucială pentru reducerea decalajului rural-urban. Acestea au fost fragmentate și sub-finanțate pe parcursul a multor ani, oferind servicii care sunt în mare măsură neadecvate și de calitate proastă.

Guvernul a recunoscut importanța aducerii serviciilor de calitate cît mai aproape de oameni și consolidarea guvernării locale în conformitate cu standardele UE. Adoptarea Strategiei Naționale de Descentralizare în aprilie  2012 contribuie la accelerarea progreselor în domeniul dezvoltării locale. Aceasta oferă mai multă autonomie autorităților locale atunci cînd este vorba despre servicii publice mai bune, precum aprovizionarea cu apă, colectarea deșeurilor, sisteme de salubrizare și infrastructură.

În strînsă cooperare cu partenerii săi, PNUD a consolidat capacitățile autorităților publice locale în planificarea și implementarea eficientă a priorităților de dezvoltare locală, îmbunătățirea serviciilor publice și implicarea societății civile și a membrilor comunității. Astfel sunt promovate parteneriate locale în luarea deciziilor și accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni, femei și bărbați în mod egal, precum și pentru grupurile vulnerabile și marginalizate – oameni în vîrstă și persoane cu dizabilități.

PNUD promovează aceste soluții elaborate la nivel național și contribuie la eficiența acestora prin oferirea unei platforme de exprimare oamenilor săraci, extinderea accesului la mijloacele de producere și oportunități economice și  conectarea programelor de reducere a sărăciei cu politicile economice și financiare  internaționale ale  țărilor. În același timp, PNUD  sprijină eforturile de reformare a comerțului, datoriilor și acordurile pentru investiții pentru a susține eforturile de reducere a sărăciei la nivel de țară și asigură  ca oamenii săraci să beneficieze din procesul de globalizare. În acest proces, noi sprijinim proiecte-pilot inovatoare, conectăm țările la cele mai bune practici și resurse globale, promovăm rolul femeilor în procesul de dezvoltare și aducem guvernele, societatea civilă și donatorii împreună pentru ca aceștia să-și coordoneze eforturile.

PNUD contribuie la consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale rîului Nistru prin implicarea autorităților locale, organizațiilor societății civile, comunității de afaceri și altor actori, și prin dezvoltarea economică și socială a comunităților locale. Eforturile noastre au drept scop să asigure că acțiunile desfășurate la nivel tehnic și politic sunt susținute prin inițiative de dezvoltare și de consolidare a încrederii la nivel local în scopul creării unui mediu favorabil pentru dialog și cooperare la toate nivelurile.