În profunzime

copac in cîmp
Degradarea ecologică, poluarea și utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale se numără printre provocările principale de mediu ale Moldovei. Foto: PNUD/Elijah Hurwitz

PNUD ajută Guvernul în eforturile sale de ajustare la standardele europene și îmbunătățire a conformității cu angajamentele asumate de Moldova în cadrul principalelor Acorduri Multilaterale de Mediu la care este parte.

Activitățile noastre includ sprijin pentru elaborarea politicilor și a reformelor instituționale în scopul îmbunătățirii capacităților și modernizării domeniului și practicilor de protecție a mediului la nivel local și central, precum și acțiuni concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, accesului la energie și a
situației ecologice în comunitățile rurale.

Domeniile importante de intervenție includ adaptarea la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora, energia regenerabilă și eficiența energetică, conservarea biodiversității și gestionarea substanțelor chimice.

Obiectivele noastre

cazan de încălzire
SISTEME MODERNE DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ AU FOST INSTALATE IN 139 ȘCOLI, GRĂDINIȚE ȘI CENTRE COMUNITARE. FOTO: PNUD/ELIJAH HURWITZ

Adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscurilor dezastrelor naturale
PNUD sprijină elaborarea politicilor de gestionare a adaptării la schimbările climatice și a riscurilor dezastrelor naturale. Noi contribuim la consolidarea cadrului național strategic și instituțional de gestionare a riscurilor dezastrelor naturale prin îmbunătățirea nivelului de pregătire și intervenții mai eficiente și rapide. Aceste acțiuni se încadrează și în eforturile noastre de reducere a gradului de vulnerabilitate a comunităților și de sporire a capacităților de evaluare și gestionare a consecințelor schimbărilor climatice.  

10 comunități predispuse inundațiilor, secetei, alunecărilor de teren și altor calamități naturale au întreprins în premieră măsuri inovatoare de reducere a riscurilor, fiind pregătite să integreze mai bine aceste riscuri în programele de dezvoltare locală. Cu sprijinul experților internaționali, a fost elaborată o Strategie națională de adaptare, în același timp fiind inițiată formularea unei Strategii Naționale de Reducere a Riscurilor Dezastrelor în Moldova. Pe viitor, vom sprijini elaborarea unui Plan național de adaptare la schimbările climatice și vom promova opțiuni durabile de adaptare durabilă bazată pe ecosisteme.  

În situații excepționale, PNUD împreună cu echipa de țară a ONU, ajută Guvernul la evaluarea impactului dezastrului și a necesităților urgente, oferind în același timp asistență pentru reabilitare pe termen scurt și de durată. De exemplu, în urma secetei devastatoare din 2007, peste 1 100 de familii vulnerabile au beneficiat de ajutor pentru a-și putea păstra animalele pe timp de iarnă.

O dezvoltare cu emisii reduse
Moldova este caracterizată printr-un nivel înalt de dependență de sursele energetice externe și o eficiență scăzută a producerii și consumului de energie. Iată de ce energia regenerabilă și eficiența energetică sunt printre prioritățile principale ale Guvernului și constituie domenii programatice cheie pentru asistența PNUD. Mai mult, Moldova are scopuri ambițioase de reducere a emisiilor gazelor de seră și de înverzire a economiei sale.

Un proiect național finanțat de UE privind promovarea utilizării biomasei din deșeurile agricole combină beneficiile sociale și de mediu prin sporirea comfortului de căldură în clădirile publice și reducerea emisiilor cu crearea oportunităților economice și a veniturilor în localitățile rurale din Moldova (beneficii triple). Prin intermediul acțiunilor axate pe cerere și ofertă, piața internă a energiei și tehnologiilor bazate pe biomasă se dezvoltă treptat. Peste  20 000 de copii din localitățile rurale ale Moldovei se bucură deja de săli de clasă și de gradiniță mai călduroase. În același timp, peste 220 noi locuri de muncă au fost create.   

În susținerea unui proces de dezvoltare verde și cu emisii reduse, o mare atenție este acordată creării unor condiții strategice, analitice și instituționale pentru accesarea diferitor surse și instrumente de finanțare în domeniul schimbărilor climatice. În acest context, PNUD a sprijinit Guvernul la elaborarea unei Strategii de Dezvoltare cu Emisii Reduse, inclusiv identificarea domeniilor de acţiune şi prioritizarea corespunzătoare a măsurilor de reducere a emisiilor și va continua să contribuie la consolidarea și instituționalizarea unui sistem eficient național de inventariere a gazelor de seră și a mecanismelor de monitorizare, raportare și verificare.

Conservarea biodiversității
Protecția și gestionarea biodiversității, resurselor naturale, ecosistemelor și  a peisajelor deosebite ale țării continuă să fie o prioritate cheie  și un domeniu important al activității PNUD, contribuind la realizarea cadrului strategic și a rezultatelor tangibile spre o protecție mai bună a valorilor biodiversității țării la diferite niveluri.

Cu sprijinul GEF, este consolidat sistemul național de arii protejate și gestionarea acestuia, inclusiv prin crearea primului Parc Național în regiunea Orhei. Parcul Național oferă un cadru important pentru aplicarea modelelor de dezvoltare durabilă  locală și rurală, axîndu-se pentru surse alternative de venit și crearea locurilor de muncă, astfel păstrînd capitalul natural unic la regiunii.  

În corespundere cu Planul Strategic al Convenției ONU privind Diversitatea Biologică pentru 2011-2020 și cu sprijinul PNUD și GEF are loc un proces partcipativ, cu implicarea diferitor actori, de elaborare a Strategiei Naționale a Biodiversității și a Planului de Acțiuni, care au drept scop integrarea priorităților biodiversității în strategiile naționale și sectoriale de dezvoltare.

Pornind de la premisa că diversitatea biologică este esențială pentru o economie bazată pe agricultură, activitățile agricole și folosirea terenurilor fiind printre cele care amenință cel mai mult biodiversitatea, PNUD planifică să continuie asistența sa în acest domeniul cu o nouă inițiativă de integrare a conservării biodiversității în practicile agricole și planificarea teritorială.

Gestionarea substanțelor chimice
În domeniul gestionării substanțelor chimice, PNUD sprijină procesele de planificare strategică naționale în scopul integrării priorităților în strategiile de dezvoltare naționale și sectoriale, contribuind la sporirea nivelului de protecție împotriva riscurilor și hazardelor cauzate de substanțele chimice și reducerea efectelor semnificative și adverse ale acestora asupra sănătății oamenilor și mediului. În acest context, proiectul de lege privind substanțele chimice, care reprezintă un document fundamental pentru îmbunătățirea gestionării substanțelor chimice, a fost revizuit în conformitate cu cerințele UE.

PNUD și UNEP sprijină Moldova în realizarea angajamentelor sale în cadrul Protocolului de la Montreal privind reducerea substanțelor care distrug stratul de ozon. Implementarea Planului de reducere a clorofluorocarburilor contribuie la înghețarea consumului acestor substanțe, deseori utilizate în echipamentele frigorifice și de aer condiționat, pînă în 2013 și ulterior reducerea semnifictivă a acestora.

Societatea civilă
PNUD acordă o atenție deosebită consolidării implicării eficiente a scocietății civile la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor de mediu. Programul de Granturi Mici al PNUD pentru ONGle de mediu și organizațiile comunitare, implementat în perioada  2008 – 2012, a contribuit la consolidarea sectorului neguvernamental în Moldova, care are mai multe abilități pentru abordarea problemelor de mediu la nivel local în același timp contribuind la bunăstarea social-economică a comunităților. În 2012, a fost lansat Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF), care a pus baza avansării inițiativelor ONGlor și organizațiilor comunitare de protecție a mediului și dezvoltare durabilă la nivel comunitar în domenii precum conservarea biodiversității, eliminarea poluanților organici persistenți și reducerea efectelor schimbărilor climatice.