În profunzime

Membru al parlamentului vorbeste la microfon
PNUD contribuie la consolidarea funcțiilor legislative, de reprezentare și supraveghere ale Parlamentului. Foto: PNUD/ Elijah Hurwitz

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

Cu toate acestea, alegerile frecvente, bugetele limitate și exodul semnificativ de creiere au afectat ritmul reformei administrației publice în Moldova. Implementarea legislației și a noilor politici deseori decurge anevoios. Este nevoie de eforturi comune și capacități sporite în toate instituțiile guvernamentale pentru a accelera reformele pentru ca oamenii să se poată bucura de beneficiile acestora.  

PNUD este una din agențiile principale ale ONU, care sprijină agenda de reforme a Guvernului. Obiectivul acestui sprijin este de a lucra împreună cu statul la modernizarea instituțiilor sale, prin organizarea consultărilor cu participarea tuturor celor implicați în procesul de schimbări.  PNUD și-a aliniat sprijinul său priorităților Guvernului prevăzute în Strategia Națională pentru Dezvoltare Moldova 2020, acesta fiind oferit în formă de servicii de consiliere și dezvoltare a capacităților.

Consolidarea guvernării necesită investiții în instituții, procese și corpul de funcționari publici pentru a-i face mai sensibili față de necesitățile oamenilor simpli, inclusiv a celor vulnerabili și marginalizați. Formarea capacităților pentru a susține eforturile naționale de reducere a sărăciei, asigurare a unui mediu durabil, accesului la justiție pentru fiecare, protecția și promovarea drepturilor omului, precum și a dezvoltării umane, este esențială. PNUD aduce oamenii împreună prin crearea parteneriatelor și împărtășirea mecanismelor de promovare a participării, responsabilității și eficienței la toate nivelurile.  
Prin sprijinirea eforturilor Moldovei de îmbunătățire a sistemelor legislative și electorale, creare a unei administrații publice eficiente și responsabile, promovare și protecție a drepturilor omului, îmbunătățirea accesului la justiție și dezvoltare a unor capacități mai bune de a oferi servicii de bază celor mai nevoiași, PNUD contribuie la crearea unui sistem de guvernare mai transparent, eficient și echitabil în care cetățenii pot participa la procesul de luare a deciziilor pentru țară.

PNUD a contrbuit la extinderea reformei administrației publice pentru a sprijini obiectivele de integrare europeană ale Moldovei. Un șir de instituții au demonstrat capacități sporite în realizarea activităților de o manieră credibilă și în corespundere cu standardele europene. PNUD a contribuit la crearea Agenției pentru Securitate Alimentară, o pre-condiție pentru semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Datorită eforturilor comune ale PNUD și altor agenții ONU, Comisia Electorală Centrală din Moldova se bucură de un grad mai mare de încredere din partea oamenilor  în urma rezultatelor alegerilor, deși în mai puțin de doi ani, au avut loc trei scrutine naționale. Capacitățile Parlamentului  s-au îmbunătățit, inclusiv datorită elaborării unui manual pentru membrii parlamentului care sunt la primul mandat, Planului Strategic de Dezvoltare al Secretariatului Parlamentului și a unui șir de proceduri standard de operare care sunt aplicate în exectutarea funcțiilor legislative, de reprezentare și supraveghere ale Parlamenului.

PNUD, în parteneriat cu UE, a sprijinit consolidarea managementului la frontieră pentru a securiza frontierele de stat ale Moldovei și Ucrainei și stopa activitățile transfrontaliere ilicite.  Partenerii au elaborat și implementat în comun Strategia Integrată de Management la Frontieră, care prevede o reducere semnificativă a activităților transfrontaliere ilicite.

Justiție și drepturile omului
PNUD a sprijinit  Republica Moldova în elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul justiției și drepturilor omului, precum egalitatea genurilor, non-discriminarea, tortura și relele tratamente în detenție, traficul de ființe umane, îmbunătățirea accesului la justiție și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Există loc de mai bine într-un șir de alte domenii, precum egalitatea și non-discriminarea bazată pe orientarea sexuală, etnie, dizabilitate și starea fizică, incluziunea populației de etnie romă, integrarea drepturilor omului în educație, implementarea angajamentelor internaționale, etc.

PNUD a sprijinit procesul de elaborare a Strategiei de reformă a sectorului justiției (2012 – 2016) și a Planului de acțiuni. Noi am avut un rol important în crearea unui mecanism puternic de monitorizare, coordonare și raportare, care va permite evaluarea progreselor în implementarea acestora. PNUD contribuie la realizarea unor obiective principale ale strategiei prin consolidarea Sistemului național de asistență legală și sprijinirea instituțiilor anti-corupție și a măsurilor de prevenire a corupției.

Schimbări semnificative s-au produs în abordarea și discuțiile despre drepturile omului în Moldova. Împreună cu partenerii săi, PNUD a ajutat Guvernul să-și ajusteze agenda națională la standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și a sprjinit elaborarea cadrului legal și instituțional în domeniul drepturilor omului și a politicilor, strategiilor și planurilor din acest sector. În esență, drepturile omului sunt în prezent pe agenda Guvernului.

PNUD a acordat asistență tehnică Moldovei la ratificarea Convenției ONU privind Persoanele cu Dizabilități în 2010 și la elaborarea unui nou Plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru 2011–2014, precum și a legii anti-discriminare. Noi am contribuit, de asemenea, la elaborarea unei viziuni noi privind dezvoltarea locală și descentralizarea bazate pe drepturile omului și egalitatea genurilor.

Guvernul are capacități mai bune de a raporta pe marginea progreselor ce țin de realizarea angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului, iar societatea civilă este mai bine pregătită să-și execite rolul de gardian în realizarea drepturilor omului și prevenirea și combaterea torturii.  

Cu asistența UE, a fost organizată o campanie de informare pentru a reduce numărul de încălcări ale drepturilor omului, în special a cazurilor de tortură, prin activități de sensibilizare a cetățenilor de a apela la linia verde a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova.  Centrul pentru Drepturile Omului și Mecanismul național de prevenire a torturii pot întreprinde vizite la locurile de detenție pentru a întreprinde acțiuni de prevenire a torturii.

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a beneficiat de asistență în elaborarea Programului strategic de dezvoltare pentru 2013-2017. Experți în medicina legală, judecători care investighează cazurile de tortură și avocați și-au îmbunătățit abilitățile de documentare a cazurilor de tortură, iar Centrul de medicină legală a fost dotat cu echipament de laborator modern.