Proiecte

Creştere incluzivă

 • Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local

  Proiectul își propune drept scop să încurajeze inovațiile în înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și în procesul de dezvoltare a afacerilor pentru generarea de locuri de muncă sustenabile la nivel local și fortificarea capacităților APL de a gestiona în mod autonom astfel de procese.

 • Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană

  Proiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU. RNDU introduce conceptul de dezvoltare umană în dialogul politic național prin intermediul diferitor indicatori ai dezvoltării umane și recomandări de politici, precum și prin procesul de colectare și consultare a datelor disponibile în țară.

 • Migrație şi Dezvoltare locală

  Proiectul are drept scop îmbunătățirea accesului la serviciile publice locale, prin abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă. În acest sens, autoritățile publice locale și centrale vor fi abilitate să elaboreze și implementeze politici strategice care vizează migrația și să le coreleze cu procesele de dezvoltare locală; astfel contribuind la inițierea și implementarea în continuare a serviciilor comune și a inițiativelor generatoare de venituri, asigurând accesul egal pentru femei, copii, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, și pentru alte grupuri din localitățile țintă selectate.

 • Proiectul de dezvoltare locală a raionului Taraclia, finanțat de Guvernul Bulgariei, își propune drept scop să contribuie la reabilitarea infrastructurii fizice în raionul Taraclia. Proiectul este implementat în strânsă cooperare cu autoritățile publice locale din raionul Taraclia cu privire la două intervenții de bază, care urmează să producă un impact semnificativ pentru populația locală, răspunzând direct necesităților presante de dezvoltare ale acestora.

 • Rețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica Moldova

  Proiectul reprezintă o continuare logică a Proiectului ”Antreprenoriat inovator pentru angajarea durabilă a forței de muncă” implementat pe parcursul anilor 2013-2015 și prin intermediul căruia au fost deschise 5 Centre de Dezvoltare a Carierei, care la moment funcționează în Republica Moldova. Proiectul ”Rețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica Moldova” va consolida intervenția de suport pentru angajarea în câmpul muncii, susținând funcționarea și dezvoltarea rețelei existente de 5 Centre, și va constitui o componentă complementară de antreprenoriat pentru a susține angajare pe cont propriu a șomerilor motivați cu idei antreprenoriale. Proiectul se va baza pe două componente inter-legate de angajare în câmpul muncii și promovarea antreprenoriatului.

Guvernare efectivă

 • Obiectivul general al proiectului este de a contribui la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor mecanisme îmbunătățite și inovatoare care facilitează evaluarea riscurilor de corupție, expertiza coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat.

 • Proiectul îşi propune să acorde suport Parlamentului Republicii Moldova în vederea consolidării capacităților în realizarea funcțiilor legislativă, de control și reprezentare în contextul realizării reformelor interne determinate de relațiile mai strânse cu UE. De asemenea, proiectul, va oferi suport Parlamentului în realizarea unui proces legislativ deschis, transparent, și participativ, prin crearea unor instrumente și mecanisme de interacțiune cu societatea civilă, asociațiile profesionale și publicul larg. Intervenţiile Proiectului vor promova şi vor încuraja egalitatea de șanse pentru participarea bărbaților și femeilor.

 • Consolidarea Sistemului Statistic Naţional

  Proiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

 • Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți protecția drepturilor omului și supremația legii prin consolidarea capacităţilor instituţionale ale actorilor cheie cu mandat în domeniul drepturilor omului, justiție penală, buna guvernare și anti-corupție, pentru a îndeplini mai bine funcțiile lor de bază, precum și prin integrarea abordării bazată pe drepturile omului, egalitatea, aspecte de gen și incluziunea în activitatea lor cotidiană.

 • Scopul general al proiectului ține de consolidarea supremației legii și protecției drepturilor omului în Republica Moldova în corespundere cu standardele internaționale vizând drepturile omului, Strategia de reformă a sectorului justiției (2011 – 2016) și a Planului său de acțiuni, Planul național de acțiuni în domeniul drepturile omului (2011-2014) și integrarea abordării în baza drepturilor omului, egalității, problemelor de gen și incluziunii.

Schimbare a climei, mediu și energie

 • Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei

  Proiectul răspunde la principalele provocări legate de biodiversitatea din arealul Parcului Național Orhei (33,792 ha) și zona sa tampon, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, pierderea biodiversității și ariei de pădure, eroziune de adâncime a solului și alunecări de teren, degradarea pășunilor și capacitatea redusă de păstorit pe pășunile existente.

 • ESCO Moldova

  Proiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, își propune să creeze o piață ESCO funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de engineering în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO). Acestea vor servi drept bază pentru sporirea eforturilor de reducere a emisiilor în sectorul de clădiri municipale din Moldova, care va duce la reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul implementării contractelor de performanță energetică.

 • Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 2)

  Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova.

 • Integrarea aspectelor de conservare a biodiversităţii

  Biodiversity in Moldova struggle permanent threats in the result of human encroachment through land conversion; soil erosion; pollution; non-native and/ or invasive species; unsustainable grazing; habitat fragmentation because of infrastructure development; illegal logging, collection of rare plants, hunting and fishing; and climate change. Biodiversity mainstreaming project aims to enhance the effective biodiversity management outside Protected Areas in order to maintain the ecological integrity of Moldova’s ecosystems.

 • Programul de Granturi Mici (SGP) al Fondului Global de Mediu (GEF)

  Lansat în 1992, SGP sprijină activitățile organizațiilor non-guvernamentale și comunitare din țările în curs de dezvoltare față de reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, protecția apelor internaționale, reducerea impactului poluanților organici persistenți și prevenirea degradării solului, generînd mijloace de trai durabile.