Concursul pentru procurările curente poate fi accesat la Tenders section (o nouă fereastră se va deschide).

Procurări

Procurarea este procesul general de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor publice, care include toate etapele de la identificarea necesităților, selectarea și solicitarea surselor, pregătirea și acordarea contractului, precum și toate fazele de administrare a contractului pînă la finalizarea contractului de servicii sau pe durata de exploatare a bunului sau obiectului.

Fiind o organizație publică care activează în baza fondurilor acordate de donatori și al angajamentului de a sprijini țările în curs de dezvoltare, PNUD se conduce de următoarele principii:

Cea mai bună valoare pentru bani înseamnă selectarea ofertei, care prezintă o combinație optimală a costurilor și beneficiilor pe durata contractului și satisface necesitățile beneficiarilor finali. Cea mai bună valoare pentru bani este rezultatul a cîtorva factori, inclusiv calitatea, experiența, reputația furnizorului și parametrii care măsoară cît de bine organizația își poate atinge obiectivele strategice sociale, de mediu, sau de alt ordin procurînd acest bun sau serviciu.

Corectitudine, Integritate și Transparență, care asigură că procesele competitive sunt corecte, deschise și bazate pe reguli. Toți furnizorii potențiali sunt tratați în mod egal, iar procesul include criterii clare de evaluare, instrucțiuni neambigue de solicitare a ofertelor și reguli și proceduri  ușor de înțeles.

Competiție internațională eficientă prin oferirea tuturor furnizorilor oficiali informații adecvate și în timp util despre regulile PNUD, precum și oportunități egale de participare în toate acțiunile de procurare și restricționarea acestora doar atunci cînd este absolut necesar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale PNUD.

În cel mai bun interes al PNUD, ceea ce inseamnă că orice tranzacție trebuie să fie conformă mandatelor și principiilor PNUD și ONU.

Procesul de procurări PNUD este bazat pe concurs. În dependență de tipul, complexitatea, mărimea și volumul proiectului și elementelor de procurare, cele mai frecvente de metode de solicitare a ofertelor includ:

Micro-procurare
Micro-procurarea este o metodă de achiziționare simplificată și neformală  pentru procurarea bunurilor deja disponibile, serviciilor standarde și lucrărilor mici, în care valoarea contractului nu depășeste suma de $5,000. Micro-procurarea poate fi întreprinsă  prin analiza ofertelor a cel puțin doi frunizori, fiind selectată oferta cu cel mai mic preț. 

Solicitare de oferte
O solicitare de ofertă este o invitație neformală de a depune oferta, de obicei pentru bunuri/servicii/lucrări publice în valoare de  US$5,000 și $100,000. Sunt solicitate prețuri și alți termeni și condiții comerciale, contractul fiind acordat ofertei cu cel mai mic preț și acceptabilă din punct de vedere tehnic.

Invitație la licitație
O invitație la licitație este o invitație formală de a participa la concurs, de obicei asociat cu cerințe clar definite, cu o valoare estimată a procurării de US$100,000 sau mai mult. De obicei, prețul este factorul determinant în acordarea contractului. Acolo unde sunt îndeplinite toate criteriile tehnice, contractul este acordat ofertantului cu cel mai mic preț.

Solicitare de propunere
O solicitare de propunere este o solicitare formală de a înainta o propunere, de obicei asociată cu necesitatea de servicii care nu pot di definite clar și concis, cu o valoare estimată a procurării de US$100,000 sau mai mult. Prețul este doar unul din cei cîțiva factori care fac parte din criteriile de evaluare. Contractul este acordat oefrtantului care se califică și a cărui propunere se conformează substanțial cerințelor incluse în documentele de solicitare și este evaluată cu cel mai mic cost pentru PNUD.

În unele cazuri, sunt aplicate excepții în cadrul conscursurilor, folosindu-se modalitatea de contractare directă. Aceasta se întîmplă în cazul Acordurilor de termen lung (Long-Term Agreement, fie la nivel global (IAPSO sau Cartierul general) sau local (la nivel de oficiu de țară).

Contracte acordate

Toate concursurile finalizate (numele cîștigătorului și suma contractului) pot fi găsite la Tenders Archive (o nouă fereastră se va deschide).

Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult
  • Manual for Technical Co-operation Projects